Zapraszamy do Oddziału Przygotowania Wojskowego w Tychowie

Prawa i obowiązki ucznia klasy straży granicznej

Share

         

78-220 Tychowo ul. Parkowa 20, tel/fax. 94 3115506

                                                         e-mail :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                 www.zsptychowo.pl

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA KLASY PIERWSZEJ STRAŻY GRANICZNEJ

W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W TYCHOWIE

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

PLIK DO POBRANIA

$11.     Uczeń uczęszcza do szkoły w mundurze.

$12.     Uczeń uczestniczy w dodatkowych zajęciach straży granicznej organizowanych przez szkołę.

$13.     Uczeń bierze udział w zajęciach strzeleckich, zgodnie ze szkolnym harmonogramem.

$14.     W trakcie roku szkolnego uczeń bierze udział w obozie przetrwania.

$15.     Uczeń uczestniczy w zajęciach organizowanych w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie i innych zajęciach organizowanych przez szkołę wspólnie 
ze służbami straży granicznej.

$16.     Za udział we wszystkich zajęciach szkolenia straży granicznej uczeń otrzymuje łączną ocenę ujętą na świadectwie.

$17.     Ocena otrzymana za szkolenie straży granicznej nie ma wpływu na promocję
 do klasy programowo wyższej i na uzyskanie świadectwa promocyjnego
 z wyróżnieniem.

$18.     Uczeń, który nie uczestniczy w zajęciach szkolenia straży granicznej lub bez usprawiedliwienia opuszcza niektóre zajęcia, może być przeniesiony do klasy ogólnej.

$19.     Oświadczam, że zapoznałem się z prawami i obowiązkami ucznia klasy straży granicznej oraz ze Statutem Szkoły i zobowiązuję się do ich respektowania.

………………………………..                                                                       ………………………………….

    miejscowość, data                                                                                                                             imię i nazwisko

ZGODA RODZICÓW

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki……………………………..……………….. w zajęciach szkolenia straży granicznej i zobowiązuję się do pokrywania kosztów związanych z zakupem munduru 
i dojazdu na część zajęć organizowanych poza terenem ZSP Tychowo.

…………………………………                                                                       ……………………………………..

miejscowość, data                                                                                                                              czytelny podpis rodzica

Wnoszę o wypożyczenie munduru i koszulki dla klasy straży granicznej. Przyjmuję 
do wiadomości, że mundur z koszulką staną się moją własnością po zakończeniu okresu użytkowania, czyli po ukończeniu szkoły.

            W przypadku wcześniejszej rezygnacji z nauki w klasie straży granicznej, zobowiązuję się 
do pokrycia kosztów zakupu munduru i koszulki w kwocie 300 złotych (słownie trzysta złotych).

……………………………                              ………..………………                                            ……………………….

miejscowość, data                                                           czytelny podpis ucznia                                                                      czytelny podpis rodzica

                                                                                                                                                                                                   

Deklaruję kontynuację następującego języka:

https://www.zsptychowo.pl/bc8f50c8-22d6-43b3-8e2a-6f43e2fabad7" >


         język angielski

https://www.zsptychowo.pl/2d200363-8b1e-4ec2-9cb3-d5b40f4dcd9c" >


       język niemiecki

Proszę zakreślić wybór znakiem „X”

……………………………………………                                                 …………………………………………………

           Miejscowość, data                                                                                                                          podpis ucznia

OŚWIADCZENIE RODZICÓW 

W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA ICH DZIECKA

NA LEKCJE RELIGII/ETYKI*

Na podstawie §1 ust. 2 pkt. 2  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii 
w publicznych przedszkolach i szkołach wyrażam wolę, aby mój syn/moja córka  ………………………………………………….…,

(imię i nazwisko dziecka)   

uczestniczył/uczestniczyła w lekcjach religii/etyki* wyznania………………………….……….…...

Podpisy rodziców/opiekunów prawnych:                 …………………………………………

*Niepotrzebne skreślić

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oświadczam, że:

$1̶         Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mój i/lub dziecka*: …………………………..………………, wykonanych   podczas realizacji                                              (imię i nazwisko uczestnika / dziecka)

zajęć/ imprez* (związanych z przygotowaniem konkursu, udziału w konkursieudziału w wycieczce, realizacją zadania publicznego w ramach projektuogłoszenie wyników konkursu oraz osiągnięć i wyróżnień uczniów, rankingu uczniów wzorowych, zdjęć i opisów uroczystości szkolnych i poza szkolnych, itp.)w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. prof. Jana Radomskiego w Tychowie, w mediach: Internecie, w tym na stronie internetowej Szkoły, Serwisie Informacyjnym Powiatu Białogardzkiego, w prasie, telewizji*.

$1̶         Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na zamieszczenie przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. prof. Jana Radomskiego w Tychowie moich danych / danych dziecka* w następującym zakresie: imię, nazwisko, klasa – związanych z realizacją imprez / zajęć / osiągnięć i wyróżnień uczniów / rankingów uczniów wzorowych / opisów uroczystości szkolnych i pozaszkolnych* promujących działalność statutową Szkoły, których byłem / byłam / moje dziecko* było uczestnikiem, w mediach: Internecie, w tym na stronie internetowej Szkoły, Powiatu Białogardzkiego, w prasie, telewizji*;

$1̶         Wrażam zgodę / nie zgadzam się* na udostępnianie wizerunku mojego /wizerunku mojego dziecka* na płycie CD/DVD, bądź innych elektronicznych nośnikach danych innym osobom (rodzicom innych dzieci* - uczniów klasy mojego dziecka).

$1̶         Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na udostępnianie wizerunku mojego / wizerunku dziecka* na potrzeby dokumentacji i dokumentowania działalności Szkoły, realizowanej w celach statutowych.

$1̶         Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na zamieszczenie przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. prof. Jana Radomskiego w Tychowie wizerunku mojego / wizerunku mojego dziecka* utrwalonego podczas realizacji zajęć / imprez* (związanych z przygotowaniem konkursu, udziału w konkursieudziału w wycieczce, realizacją zadania publicznego w ramach projektuogłoszenie wyników konkursu oraz osiągnięć i wyróżnień uczniów, rankingu uczniów wzorowych, zdjęć i opisów uroczystości szkolnych i poza szkolnych, itp.) Szkołyoraz moich danych / danych mojego dziecka* w następującym zakresie: imię, nazwisko, klasa – na stronie społecznościowej w serwisie Facebook pod adresem https://pl-pl.facebook.com/zsptychowo/ w celu  promocji imprez / zajęć* statutowych Szkoły. 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. prof. Jana Radomskiego w Tychowie pragnie poinformować, że serwery serwisu Facebook znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz firmach powiązanych, mających siedziby poza Stanami Zjednoczonymi, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Pani/a dane / dane państwa dziecka mogą zostać przetransferowane przez serwis Facebook na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu.

OŚWIADCZENIE

Przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mój / wizerunek mojego dziecka* będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji działań związanych z realizacją zajęć / imprez Szkoły i zgodnych z prawem.

Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych tj. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. prof. Jana Radomskiego w Tychowie, zamieszczonych na tablicach informacyjnych i w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

*Niepotrzebne skreślić

Tychowo, dnia …................................                        ….....…....…...........................….......................

                                                                                                      Podpis rodziców/prawych opiekunów dziecka         

office365

Licznik odwiedzin

2156438
Dzisiaj
W miesiącu
Wszystkich
423
11165
2156438

Twój IP: 3.237.16.210

Nasza lokalizacja

Joomla templates by Joomlashine