Zapraszamy do Oddziału Przygotowania Wojskowego w Tychowie

Prawa i obowiązki ucznia klasy wojskowej

Share

         

 

78-220 Tychowo ul. Parkowa 20, tel/fax. 94 3115506

                                                        e-mail :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                 www.zsptychowo.pl

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA KLASY PIERWSZEJ WOJSKOWEJ

W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W TYCHOWIE

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

PLIK DO POBRANIA

 1. Uczeń uczęszcza do szkoły w mundurze.
 2. Uczeń uczestniczy w dodatkowych zajęciach wojskowych organizowanych przez szkołę.
 3. Uczeń bierze udział w zajęciach strzeleckich, zgodnie ze szkolnym harmonogramem.
 4. W trakcie roku szkolnego uczeń bierze udział w obozie przetrwania.
 5. Uczeń uczestniczy w wyjazdach do Centrum Szkolenia Sił Powietrznych
   w Koszalinie, zajęciach poligonowych i innych zajęciach organizowanych przez szkołę wspólnie ze służbami wojskowymi.
 6. Za udział we wszystkich zajęciach szkolenia wojskowego uczeń otrzymuje łączną ocenę ujętą na świadectwie.
 7. Ocena otrzymana za szkolenie wojskowe nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej i na uzyskanie świadectwa promocyjnego z wyróżnieniem.
 8. Uczeń, który nie uczestniczy w zajęciach szkolenia wojskowego lub bez usprawiedliwienia opuszcza niektóre zajęcia, może być przeniesiony do klasy ogólnej.
 9. Oświadczam, że zapoznałem się z prawami i obowiązkami ucznia klasy wojskowej oraz ze Statutem Szkoły i zobowiązuję się do ich respektowania.

………………………………..                                                                       ………………………………….

    miejscowość, data                                                                                                                             imię i nazwisko

ZGODA RODZICÓW

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki……………………………..……………….. w zajęciach szkolenia wojskowego i zobowiązuję się do pokrywania kosztów związanych z zakupem munduru i dojazdu na część zajęć organizowanych poza terenem ZSP Tychowo.

…………………………………                                                                       ……………………………………..

miejscowość, data                                                                                                                              czytelny podpis rodzica

Wnoszę o wypożyczenie munduru i koszulki dla klasy wojskowej. Przyjmuję do wiadomości, że mundur z koszulką staną się moją własnością po zakończeniu okresu użytkowania, czyli 
po ukończeniu szkoły.

            W przypadku wcześniejszej rezygnacji z nauki w klasie wojskowej, zobowiązuję się 
do pokrycia kosztów zakupu munduru i koszulki w kwocie 300 złotych (słownie trzysta złotych).

……………………………                              ………..………………                                            ……………………….

miejscowość, data                                                           czytelny podpis ucznia                                                                      czytelny podpis rodzica

                                                                                                                                                                                                   

Deklaruję kontynuację następującego języka:

https://www.zsptychowo.pl/b94519f0-85d7-4b36-903c-f3799e97d248" >


         język angielski

https://www.zsptychowo.pl/661b045a-fd4d-430c-9bcf-949b31e6b935" >


       język niemiecki

Proszę zakreślić wybór znakiem „X”

……………………………………………                                                 …………………………………………………

           Miejscowość, data                                                                                                                          podpis ucznia

OŚWIADCZENIE RODZICÓW 

W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA ICH DZIECKA

NA LEKCJE RELIGII/ETYKI*

Na podstawie §1 ust. 2 pkt. 2  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii 
w publicznych przedszkolach i szkołach wyrażam wolę, aby mój syn/moja córka  ………………………………………………….…,

(imię i nazwisko dziecka)   

uczestniczył/uczestniczyła w lekcjach religii/etyki* wyznania………………………….……….…...

Podpisy rodziców/opiekunów prawnych:                 …………………………………………

*Niepotrzebne skreślić

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oświadczam, że:

$1̶         Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mój i/lub dziecka*: …………………………..………………, wykonanych   podczas realizacji                                              (imię i nazwisko uczestnika / dziecka)

zajęć/ imprez* (związanych z przygotowaniem konkursu, udziału w konkursieudziału 
w wycieczce, realizacją zadania publicznego w ramach projektu
ogłoszenie wyników konkursu oraz osiągnięć i wyróżnień uczniów, rankingu uczniów wzorowych, zdjęć i opisów uroczystości szkolnych i poza szkolnych, itp.)
wZespole Szkół Ponadpodstawowych im. prof. Jana Radomskiego w Tychowie, w mediach: Internecie, w tym na stronie internetowej Szkoły, Serwisie Informacyjnym Powiatu Białogardzkiego, w prasie, telewizji*.

$1̶         Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na zamieszczenie przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. prof. Jana Radomskiego w Tychowie moich danych / danych dziecka* w następującym zakresie: imię, nazwisko, klasa – związanych z realizacją imprez / zajęć / osiągnięć i wyróżnień uczniów / rankingów uczniów wzorowych / opisów uroczystości szkolnych i pozaszkolnych* promujących działalność statutową Szkoły, których byłem / byłam / moje dziecko* było uczestnikiem, w mediach: Internecie, w tym na stronie internetowej Szkoły, Powiatu Białogardzkiego, w prasie, telewizji*;

$1̶         Wrażam zgodę / nie zgadzam się* na udostępnianie wizerunku mojego /wizerunku mojego dziecka* na płycie CD/DVD, bądź innych elektronicznych nośnikach danych innym osobom (rodzicom innych dzieci* - uczniów klasy mojego dziecka).

$1̶         Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na udostępnianie wizerunku mojego / wizerunku dziecka* na potrzeby dokumentacji i dokumentowania działalności Szkoły, realizowanej w celach statutowych.

$1̶         Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na zamieszczenie przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. prof. Jana Radomskiego w Tychowie wizerunku mojego / wizerunku mojego dziecka* utrwalonego podczas realizacji zajęć / imprez* (związanych z przygotowaniem konkursu, udziału w konkursieudziału w wycieczce, realizacją zadania publicznego w ramach projektuogłoszenie wyników konkursu oraz osiągnięć i wyróżnień uczniów, rankingu uczniów wzorowych, zdjęć i opisów uroczystości szkolnych i poza szkolnych, itp.) Szkołyoraz moich danych / danych mojego dziecka* w następującym zakresie: imię, nazwisko, klasa – na stronie społecznościowej w serwisie Facebook pod adresem https://pl-pl.facebook.com/zsptychowo/ w celu  promocji imprez / zajęć* statutowych Szkoły. 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. prof. Jana Radomskiego w Tychowie pragnie poinformować, że serwery serwisu Facebook znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz firmach powiązanych, mających siedziby poza Stanami Zjednoczonymi, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Pani/a dane / dane państwa dziecka mogą zostać przetransferowane przez serwis Facebook na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu.

OŚWIADCZENIE

Przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mój / wizerunek mojego dziecka* będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji działań związanych z realizacją zajęć / imprez Szkoły i zgodnych z prawem.

Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych tj. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. prof. Jana Radomskiego w Tychowie, zamieszczonych na tablicach informacyjnych i w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

*Niepotrzebne skreślić

Tychowo, dnia …................................                        ….....…....…...........................….......................

                                                                                                      Podpis rodziców/prawych opiekunów dziecka         

office365

Licznik odwiedzin

2156505
Dzisiaj
W miesiącu
Wszystkich
490
11232
2156505

Twój IP: 3.237.16.210

Nasza lokalizacja

Joomla templates by Joomlashine