biegacz

Igrzyska dzieci 
Dziewczęta
    CZASY
    KOLEJNOŚĆ
 Chłopcy
    CZASY
                                    KOLEJNOŚĆ
             Komunikat końcowy Galeria R.G.

biegacz Igrzyska młodzieży
Dziewczęta
    CZASY
    KOLEJNOŚĆ
 Chłopcy
    CZASY
    KOLEJNOŚĆ
            Komunikat końcowy Galeria R.G.

biegacz Licealiada
Dziewczęta
    CZASY
    KOLEJNOŚĆ
 Chłopcy
    CZASY
                                    KOLEJNOŚĆ
             Komunikat końcowy Galeria R.G.

Share

ZARZĄDZENIE NR 61/2017

BURMISTRZA BIAŁOGARDU

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

w sprawie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod nazwą „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych
na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal
i szkolenia dla nauczycieli i rodziców”

       Na podstawie art. 11a ust. 3 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się w Urzędzie Miasta Białogard, zwanym dalej „Urzędem”, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod nazwą „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców”, stanowiący załącznik do zarządzenia.

$12.    Projekt, o którym mowa w ust. 1, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, których beneficjentem jest Miasto Białogard,               a realizowany przez komórki organizacyjne Urzędu oraz miejskie jednostki organizacyjne zaangażowane w zakresie merytorycznym i pomocniczym w realizację Projektu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

     Załącznik do zarządzenia Nr 61/2017
      Burmistrza Białogardu
      z dnia 21 sierpnia 2017 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli
i rodziców”

§1.

Informacje ogólne

1. Regulamin niniejszy określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod nazwą „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców”, zwanym w dalszej części „Projektem”, nauczycieli oraz rodziców (opiekunów prawnych).

2. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPZP.08.04.00-32-K014/16-00 z dnia 14 lipca 2017 r., zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie,
a Miastem Białogard reprezentowanym przez Burmistrza Białogardu.

4. Realizatorem Projektu jest Miasto Białogard, Gmina Białogard, Gmina Karlino, Gmina Tychowo oraz Powiat Białogardzki, na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu, zawartej w dniu 28 kwietnia 2017 r.

5. Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2017 r. do 31.07.2019 r. w 17 szkołach typu podstawowego, w tym klasach dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, gimnazjalnego oraz ponadgimnazjalnego z terenu powiatu białogardzkiego.

6. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w Projekcie dla następujących szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Białogardzki, zwanych w dalszej części „szkołami”:

     1) Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie,

     2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Jana Radomskiego w Tychowie.

§2.

Cel i zakres wsparcia

$11.    Celem Projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji
w procesie kształcenia oraz rozwój kompetencji kluczowych 3585 uczniów, w tym 1776 dziewcząt i 1809 chłopców ze szkół podstawowych, klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
z terenu powiatu białogardzkiego, prowadzących do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia, a także podniesienie kompetencji 198 nauczycieli (173 kobiet i 25 mężczyzn) i doposażeniu 17 szkół.

$12.    W zależności od typu szkoły, Projekt przewiduje realizację nieodpłatnych działań obejmujących:

$11)   dodatkowe zajęcia, kształcące u uczniów kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy
i umiejętności niezbędne na rynku pracy (w tym doradztwo zawodowe) oraz stypendia naukowe,

$12)   studia podyplomowe i kursy doskonalące umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli prowadzących kształcenie w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy,

$13)   dodatkowe zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniem młodszym i wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym zakończeniem nauki szkolnej poprzez doposażenie szkół oraz dodatkowe kursy dla nauczycieli,

$14)   dodatkowe zajęcia dla uczniów, oparte na metodzie eksperymentu, kształtujące
i rozwijające kompetencje w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, dodatkowe kursy dla nauczycieli doskonalące umiejętności i kompetencje kadry pedagogicznej oraz doposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki,

$15)   zajęcia dodatkowe dla uczniów i nauczycieli z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), podnoszące kompetencje cyfrowe oraz wyposażenie szkół
w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK,

$16)   szkolenia dla rodziców.

§3.

Zasady rekrutacji uczestników Projektu

$11.    Rekrutacja do Projektu obejmuje uczniów, nauczycieli szkół oraz rodziców (opiekunów prawnych) uczniów.

$12.    Rekrutacja w poszczególnych szkołach odbywać się będzie w okresie od sierpnia 2017 r. do kwietnia 2019 r.

$13.    Rekrutacja uczestników Projektu poprzedzona będzie kampanią informacyjną w szkole,
w czasie której odbywać się będą spotkania dyrektora z nauczycielami, uczniami i ich rodzicami zainteresowanymi udziałem w Projekcie.

$14.    Na zajęcia rekrutowani będą uczniowie/uczennice zainteresowani udziałem w Projekcie, zgodnie ze zdiagnozowanymi w każdej ze szkół indywidualnymi potrzebami, zainteresowaniami i predyspozycjami oraz na podstawie określonych kryteriów.

$15.    Rekrutacja uwzględnia zasady polityki równych szans i równości płci.

$16.    Rekrutacja będzie przeprowadzona oddzielnie dla każdej płci z uwzględnieniem liczby osób z poszczególnych kategorii uczestników Projektu.

$17.    Rekrutacja uwzględniać będzie zasady poszanowania godności potencjalnych uczestników.

8. Rekrutacja będzie składać się z dwóch części:

1) część 1 - weryfikacja kryteriów formalnych (ocena formalna) – na podstawie formularza zgłoszeniowego, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz danych szkół dotyczących uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oceniona zostanie przynależność do grupy docelowej;

2) część 2 - weryfikacja i przyznanie punktów za poniższe kryteria merytoryczne (ocena merytoryczna):

$1a)    dotyczące zajęć dydaktyczno-wyrównawczych:

- uczniowie z brakami programowymi – opinia nauczyciela danego przedmiotu wyrażona poprzez przyznanie 5 pkt,

- uczniowie z trudnościami w nauce – ocena z danego przedmiotu w poprzednim roku szkolnym poniżej 3,0 – 5 pkt ,

- uczniowie z utrudnionym dostępem do płatnych zajęć ze względu na trudną   sytuację materialną rodziny – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
o dochodach nieprzekraczających kwoty 500,00 zł netto/osobę – 5 pkt,

- uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych – opinia/orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej – 10 pkt;

b) dotyczące kół zainteresowań i dodatkowych zajęć rozwijających:

- wykazanie zainteresowań – oświadczenie ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego małoletniego ucznia – 5 pkt,

- wykazanie uzdolnienia kierunkowego – ocena z przedmiotu (celująca – 10 pkt, bardzo dobra – 8 pkt, dobra – 6 pkt), a w przypadku klas I-III – ocena opisowa,

- uczniowie z utrudnionym dostępem do płatnych zajęć ze względu na trudną sytuację materialną rodziny – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
o dochodach nieprzekraczających kwoty 500,00 zł netto/osobę – 5 pkt,

$1c)    dotyczące konkursów - zgłoszenia uczniów,

$1d)   dotyczące doradztwa zawodowego - wszyscy uczniowie klas gimnazjalnych objętych wsparciem w Projekcie,

$1e)    pozaszkolne i pozalekcyjne zajęcia (np. wycieczki szkolne, zawody sportowe, konkursy) - zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział,

$1f)    dotyczące zajęć dla rodziców – rodzic posiadający minimum 3 dzieci – 3 pkt,
2 dzieci – 2 pkt, 1 dziecko – 1 pkt,

$1g)   dotyczące pomocy stypendialnej:

- uczniowie z rodzin, których dochód na osobę w rodzinie jest mniejszy niż minimum socjalne, zgodnie z Informacją o poziomie minimum socjalnego
w 2016 r. Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych z dnia 31 marca 2017 r.-
średnia arytmetyczna minimów socjalnych – 948,90 zł /osobę – 1 pkt,

- uczniowie szczególnie uzdolnieni – ocena klasyfikacyjna przynajmniej
z jednego spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, matematyki, języków obcych lub przedsiębiorczości – co najmniej 5,0 - 1 pkt za każdy przedmiot,

 - osiągnięcia w olimpiadach/konkursach z przedmiotów w tiret drugim– 1 pkt za każde osiągnięcie,

$1h)   dotyczące studiów podyplomowych/kursów dla nauczycieli – wskazanie z diagnoz stanu przygotowania nauczycieli – 3 pkt (TYP 7),

i) dotyczące zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych, porad i konsultacji dla uczniów:

- opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej – 3 pkt,

- opinia specjalisty – 3 pkt,

- uczniowie z niskimi wynikami w nauce – średnia ocen poniżej 3,0 – 3 pkt,

- rozpoznane potrzeby przez wychowawcę – 3 pkt,

- uczniowie z niską oceną ze sprawowania – 1 pkt.

10. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przewyższa liczbę miejsc, komisja rekrutacyjna,
w oparciu o kryteria określone w Regulaminie, dokona wyboru uczestników do Projektu
i ustali kolejność na listach rezerwowych. Osoby znajdujące się na liście rezerwowej będą mogły zostać włączone do Projektu w wyniku rezygnacji uczestnika Projektu z listy zasadniczej.

11. Do Projektu zakwalifikowane zostaną osoby z najwyższą liczbą punktów.

12. Za przebieg rekrutacji uczestników Projektu odpowiada komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora szkoły.

§4.

Obowiązki uczestnika Projektu

$11.    Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest:

$11)   podpisanie deklaracji uczestnictwa w Projekcie (wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu – dla ucznia, załącznik nr 2 do Regulaminu – dla nauczyciela, załącznik
nr 3 do Regulaminu – dla rodzica/opiekuna prawnego ),

$12)   podpisanie oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika (wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu - dla ucznia, załącznik nr 5 do Regulaminu – dla nauczyciela, załącznik nr 6 do Regulaminu – dla rodzica/opiekuna prawnego),

$13)   wypełnienie formularza dotyczącego danych osobowych uczestnika (wzór stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu - dla ucznia, załącznik nr 8 do Regulaminu – dla nauczyciela, załącznik nr 8 do Regulaminu – dla rodzica/opiekuna prawnego)

$12.    Odmowa podpisania dokumentów, o których mowa w ust. 1, będzie równoznaczna
z nieprzystąpieniem do uczestnictwa w Projekcie.

$13.    Uczestnik Projektu zobowiązany jest do uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia, do których został zakwalifikowany.

$14.    W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie uczestnik (w przypadku osoby małoletniej – rodzic/opiekun prawny) zobowiązany jest przedstawić pisemnie powód rezygnacji. W przypadku odmowy przedstawienia takiego powodu, wychowawca klasy zobowiązany jest sporządzić pisemną notatkę dotyczącą powodu rezygnacji.

$15.    Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przekazania w terminie do 4 tygodni od zakończenia udziału w Projekcie danych potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu bezpośredniego oraz udziału w badaniu ewaluacyjnym.

§5.

Prawa uczestnika Projektu

$11.    Każdy uczestnik Projektu ma prawo uczestniczyć w więcej niż jednej formie wsparcia.

$12.    Każdy uczestnik Projektu ma prawo do nieodpłatnego udziału w Projekcie oraz korzystania z pomocy dydaktycznych do prowadzonych zajęć, zgodnie z założeniami Projektu.

$13.    Każdy uczestnik Projektu ma prawo przerwać udział w Projekcie.

$14.    Każdy uczestnik Projektu, po przerwie w udziale w Projekcie, może powrócić do Projektu.

office365

Internat

     Nasi Partnerzy

          CSSP-KoszalinLogo 41 BLSz

          policja b    straz graniczna

partnerzy spol inicKopia partnerzy spol inic

 

Kto nas odwiedza

Odwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

1252182
Dzisiaj
W miesiącu
Wszystkich
217
10162
1252182

Twój IP: 54.144.82.216

Nasza lokalizacja

Skontaktuj się

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. prof. Jana Radomskiego w Tychowie,

ul. Parkowa 20, 78-220 Tychowo
Tel/Fax: +48943115506
Email: zs-t@wp.pl

Joomla templates by Joomlashine