Artykuły

Regulamin rekrutacji

Share

ZARZĄDZENIE NR 61/2017

BURMISTRZA BIAŁOGARDU

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

w sprawie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod nazwą „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych
na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal
i szkolenia dla nauczycieli i rodziców”

       Na podstawie art. 11a ust. 3 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się w Urzędzie Miasta Białogard, zwanym dalej „Urzędem”, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod nazwą „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców”, stanowiący załącznik do zarządzenia.

$12.    Projekt, o którym mowa w ust. 1, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, których beneficjentem jest Miasto Białogard,               a realizowany przez komórki organizacyjne Urzędu oraz miejskie jednostki organizacyjne zaangażowane w zakresie merytorycznym i pomocniczym w realizację Projektu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

     Załącznik do zarządzenia Nr 61/2017
      Burmistrza Białogardu
      z dnia 21 sierpnia 2017 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli
i rodziców”

§1.

Informacje ogólne

1. Regulamin niniejszy określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod nazwą „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców”, zwanym w dalszej części „Projektem”, nauczycieli oraz rodziców (opiekunów prawnych).

2. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPZP.08.04.00-32-K014/16-00 z dnia 14 lipca 2017 r., zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie,
a Miastem Białogard reprezentowanym przez Burmistrza Białogardu.

4. Realizatorem Projektu jest Miasto Białogard, Gmina Białogard, Gmina Karlino, Gmina Tychowo oraz Powiat Białogardzki, na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu, zawartej w dniu 28 kwietnia 2017 r.

5. Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2017 r. do 31.07.2019 r. w 17 szkołach typu podstawowego, w tym klasach dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, gimnazjalnego oraz ponadgimnazjalnego z terenu powiatu białogardzkiego.

6. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w Projekcie dla następujących szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Białogardzki, zwanych w dalszej części „szkołami”:

     1) Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie,

     2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Jana Radomskiego w Tychowie.

§2.

Cel i zakres wsparcia

$11.    Celem Projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji
w procesie kształcenia oraz rozwój kompetencji kluczowych 3585 uczniów, w tym 1776 dziewcząt i 1809 chłopców ze szkół podstawowych, klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
z terenu powiatu białogardzkiego, prowadzących do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia, a także podniesienie kompetencji 198 nauczycieli (173 kobiet i 25 mężczyzn) i doposażeniu 17 szkół.

$12.    W zależności od typu szkoły, Projekt przewiduje realizację nieodpłatnych działań obejmujących:

$11)   dodatkowe zajęcia, kształcące u uczniów kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy
i umiejętności niezbędne na rynku pracy (w tym doradztwo zawodowe) oraz stypendia naukowe,

$12)   studia podyplomowe i kursy doskonalące umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli prowadzących kształcenie w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy,

$13)   dodatkowe zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniem młodszym i wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym zakończeniem nauki szkolnej poprzez doposażenie szkół oraz dodatkowe kursy dla nauczycieli,

$14)   dodatkowe zajęcia dla uczniów, oparte na metodzie eksperymentu, kształtujące
i rozwijające kompetencje w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, dodatkowe kursy dla nauczycieli doskonalące umiejętności i kompetencje kadry pedagogicznej oraz doposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki,

$15)   zajęcia dodatkowe dla uczniów i nauczycieli z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), podnoszące kompetencje cyfrowe oraz wyposażenie szkół
w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK,

$16)   szkolenia dla rodziców.

§3.

Zasady rekrutacji uczestników Projektu

$11.    Rekrutacja do Projektu obejmuje uczniów, nauczycieli szkół oraz rodziców (opiekunów prawnych) uczniów.

$12.    Rekrutacja w poszczególnych szkołach odbywać się będzie w okresie od sierpnia 2017 r. do kwietnia 2019 r.

$13.    Rekrutacja uczestników Projektu poprzedzona będzie kampanią informacyjną w szkole,
w czasie której odbywać się będą spotkania dyrektora z nauczycielami, uczniami i ich rodzicami zainteresowanymi udziałem w Projekcie.

$14.    Na zajęcia rekrutowani będą uczniowie/uczennice zainteresowani udziałem w Projekcie, zgodnie ze zdiagnozowanymi w każdej ze szkół indywidualnymi potrzebami, zainteresowaniami i predyspozycjami oraz na podstawie określonych kryteriów.

$15.    Rekrutacja uwzględnia zasady polityki równych szans i równości płci.

$16.    Rekrutacja będzie przeprowadzona oddzielnie dla każdej płci z uwzględnieniem liczby osób z poszczególnych kategorii uczestników Projektu.

$17.    Rekrutacja uwzględniać będzie zasady poszanowania godności potencjalnych uczestników.

8. Rekrutacja będzie składać się z dwóch części:

1) część 1 - weryfikacja kryteriów formalnych (ocena formalna) – na podstawie formularza zgłoszeniowego, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz danych szkół dotyczących uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oceniona zostanie przynależność do grupy docelowej;

2) część 2 - weryfikacja i przyznanie punktów za poniższe kryteria merytoryczne (ocena merytoryczna):

$1a)    dotyczące zajęć dydaktyczno-wyrównawczych:

- uczniowie z brakami programowymi – opinia nauczyciela danego przedmiotu wyrażona poprzez przyznanie 5 pkt,

- uczniowie z trudnościami w nauce – ocena z danego przedmiotu w poprzednim roku szkolnym poniżej 3,0 – 5 pkt ,

- uczniowie z utrudnionym dostępem do płatnych zajęć ze względu na trudną   sytuację materialną rodziny – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
o dochodach nieprzekraczających kwoty 500,00 zł netto/osobę – 5 pkt,

- uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych – opinia/orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej – 10 pkt;

b) dotyczące kół zainteresowań i dodatkowych zajęć rozwijających:

- wykazanie zainteresowań – oświadczenie ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego małoletniego ucznia – 5 pkt,

- wykazanie uzdolnienia kierunkowego – ocena z przedmiotu (celująca – 10 pkt, bardzo dobra – 8 pkt, dobra – 6 pkt), a w przypadku klas I-III – ocena opisowa,

- uczniowie z utrudnionym dostępem do płatnych zajęć ze względu na trudną sytuację materialną rodziny – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
o dochodach nieprzekraczających kwoty 500,00 zł netto/osobę – 5 pkt,

$1c)    dotyczące konkursów - zgłoszenia uczniów,

$1d)   dotyczące doradztwa zawodowego - wszyscy uczniowie klas gimnazjalnych objętych wsparciem w Projekcie,

$1e)    pozaszkolne i pozalekcyjne zajęcia (np. wycieczki szkolne, zawody sportowe, konkursy) - zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział,

$1f)    dotyczące zajęć dla rodziców – rodzic posiadający minimum 3 dzieci – 3 pkt,
2 dzieci – 2 pkt, 1 dziecko – 1 pkt,

$1g)   dotyczące pomocy stypendialnej:

- uczniowie z rodzin, których dochód na osobę w rodzinie jest mniejszy niż minimum socjalne, zgodnie z Informacją o poziomie minimum socjalnego
w 2016 r. Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych z dnia 31 marca 2017 r.-
średnia arytmetyczna minimów socjalnych – 948,90 zł /osobę – 1 pkt,

- uczniowie szczególnie uzdolnieni – ocena klasyfikacyjna przynajmniej
z jednego spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, matematyki, języków obcych lub przedsiębiorczości – co najmniej 5,0 - 1 pkt za każdy przedmiot,

 - osiągnięcia w olimpiadach/konkursach z przedmiotów w tiret drugim– 1 pkt za każde osiągnięcie,

$1h)   dotyczące studiów podyplomowych/kursów dla nauczycieli – wskazanie z diagnoz stanu przygotowania nauczycieli – 3 pkt (TYP 7),

i) dotyczące zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych, porad i konsultacji dla uczniów:

- opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej – 3 pkt,

- opinia specjalisty – 3 pkt,

- uczniowie z niskimi wynikami w nauce – średnia ocen poniżej 3,0 – 3 pkt,

- rozpoznane potrzeby przez wychowawcę – 3 pkt,

- uczniowie z niską oceną ze sprawowania – 1 pkt.

10. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przewyższa liczbę miejsc, komisja rekrutacyjna,
w oparciu o kryteria określone w Regulaminie, dokona wyboru uczestników do Projektu
i ustali kolejność na listach rezerwowych. Osoby znajdujące się na liście rezerwowej będą mogły zostać włączone do Projektu w wyniku rezygnacji uczestnika Projektu z listy zasadniczej.

11. Do Projektu zakwalifikowane zostaną osoby z najwyższą liczbą punktów.

12. Za przebieg rekrutacji uczestników Projektu odpowiada komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora szkoły.

§4.

Obowiązki uczestnika Projektu

$11.    Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest:

$11)   podpisanie deklaracji uczestnictwa w Projekcie (wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu – dla ucznia, załącznik nr 2 do Regulaminu – dla nauczyciela, załącznik
nr 3 do Regulaminu – dla rodzica/opiekuna prawnego ),

$12)   podpisanie oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika (wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu - dla ucznia, załącznik nr 5 do Regulaminu – dla nauczyciela, załącznik nr 6 do Regulaminu – dla rodzica/opiekuna prawnego),

$13)   wypełnienie formularza dotyczącego danych osobowych uczestnika (wzór stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu - dla ucznia, załącznik nr 8 do Regulaminu – dla nauczyciela, załącznik nr 8 do Regulaminu – dla rodzica/opiekuna prawnego)

$12.    Odmowa podpisania dokumentów, o których mowa w ust. 1, będzie równoznaczna
z nieprzystąpieniem do uczestnictwa w Projekcie.

$13.    Uczestnik Projektu zobowiązany jest do uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia, do których został zakwalifikowany.

$14.    W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie uczestnik (w przypadku osoby małoletniej – rodzic/opiekun prawny) zobowiązany jest przedstawić pisemnie powód rezygnacji. W przypadku odmowy przedstawienia takiego powodu, wychowawca klasy zobowiązany jest sporządzić pisemną notatkę dotyczącą powodu rezygnacji.

$15.    Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przekazania w terminie do 4 tygodni od zakończenia udziału w Projekcie danych potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu bezpośredniego oraz udziału w badaniu ewaluacyjnym.

§5.

Prawa uczestnika Projektu

$11.    Każdy uczestnik Projektu ma prawo uczestniczyć w więcej niż jednej formie wsparcia.

$12.    Każdy uczestnik Projektu ma prawo do nieodpłatnego udziału w Projekcie oraz korzystania z pomocy dydaktycznych do prowadzonych zajęć, zgodnie z założeniami Projektu.

$13.    Każdy uczestnik Projektu ma prawo przerwać udział w Projekcie.

$14.    Każdy uczestnik Projektu, po przerwie w udziale w Projekcie, może powrócić do Projektu.

office365

     Nasi Partnerzy

          CSSP-KoszalinLogo 41 BLSz

          policja b    straz graniczna

partnerzy spol inicKopia partnerzy spol inic

 

Licznik odwiedzin

1631126
Dzisiaj
W miesiącu
Wszystkich
287
18062
1631126

Twój IP: 18.207.240.35

Nasza lokalizacja

Joomla templates by Joomlashine