Artykuły

Regulamin stypendium

Share

Regulamin

określający zasady przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach projektu „Nowoczesna szkoła – nowoczesna edukacja”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Priorytetu VIII, Działania 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Głównym celem realizacji projektu na lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019 jest:

1) stworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia uczniom napotykającym na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym i geograficznym utrudniające rozwój edukacyjny,

2) ukierunkowanie uczniów na rozwój kluczowych kompetencji zwiększających możliwość przyszłego zatrudnienia,

3) wzmocnienie zainteresowania uczniów matematyką, przedmiotami przyrodniczymi, informatyką i językiem obcym.

2. Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r. przez Urząd Miasta w Białogardzie w partnerstwie z Powiatem Białogardzkim będącym organem prowadzącym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Jana Radomskiego w Tychowie.

II. Formy wsparcia dla uczestników projektu

§ 2

1. Wsparciem stypendialnym w ramach projektu objętych zostanie 2 uczniów, w każdym roku szkolnym.

2. Stypendium w wysokości 1825,00 zł przyznawane jest na okres roku szkolnego, przy czym po zakończeniu pierwszego semestru nastąpi weryfikacja osiągnięć ucznia, która może spowodować skrócenie okresu wypłaty stypendium zgodnie z § 8 Regulaminu.

III. Rekrutacja i zasady przyznawania stypendium

§ 3

O wsparcie mogą ubiegać się uczniowie klas drugich i trzecich Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Jana Radomskiego w Tychowie spełniający zapisy § 4

§ 4

1. Stypendium w ramach projektu na lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019 mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) są uczniami Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Jana Radomskiego w Tychowie,

2) uzyskali na koniec poprzedniego roku szkolnego co najmniej jedną ocenę bardzo dobrą z następujących przedmiotów: matematyka, biologia, chemia, geografia, fizyka, informatyki lub język obcy,

3) pochodzą z rodzin, w których średni dochód netto na osobę z trzech ostatnich miesięcy nie przekraczał minimum socjalnego określonego przez IPiSS dla województwa zachodniopomorskiego.

2. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie przez ucznia pełnoletniego albo rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego wniosku w terminie określonym w § 4 ust. 5, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1.

3. Wniosek o stypendium, należy złożyć w sekretariacie szkoły.

4. Termin składania wniosków aplikacyjnych na obowiązujący rok szkolny zostanie wskazany każdorazowo na szkolnej tablicy ogłoszeń.

5. Wnioski dostarczone po terminie, źle wypełnione, niekompletne, nie spełniające wymogów kryteriów dostępu określonych w § 4 będą odrzucone.

IV. Kryteria i ocena wniosków stypendialnych

§ 5

1. Weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu dokonuje komisja stypendialna składająca się z Subkoordynatora Projektu, Dyrektora Szkoły oraz Pedagoga.

2. Termin dokonania weryfikacji wniosków uzależniony jest od ilości złożonych wniosków o przyznanie stypendium, jednak nie może być on dłuższy niż 10 dni kalendarzowych od upływu wyznaczonego terminu składania wniosków.

3. Po weryfikacji komisja sporządza listę wniosków zaakceptowanych ustaloną zgodnie z kryteriami określonymi w § 6 ust. 1 oraz listę wniosków odrzuconych.

4. Lista stypendystów oraz lista rezerwowa zostanie ogłoszona dostępna jest u Subkoordynatora Projektu.

5. Od decyzji w sprawie przyznania stypendium nie przysługuje odwołanie.

§ 6

1. W celu utworzenia listy stypendystów i listy rezerwowej zastosowanie mają następujące kryteria oceny:

1) Uczeń złożył oświadczenie o średnim dochód netto na osobę w rodzinie (z trzech ostatnich miesięcy) nie przekraczającym minimum socjalnego określonego przez IPiSS dla województwa zachodniopomorskiego – 1 pkt.

2) Uczeń uzyskał na koniec poprzedniego roku szkolnego co najmniej jedną ocenę bardzo dobrą z następujących przedmiotów: matematyka, biologia, chemia, geografia, fizyka, przyroda, informatyki lub język obcy – 1 pkt. za każdy taki przedmiot;

3) Uczeń uczestniczył w konkursie lub olimpiadzie przedmiotowej (co najmniej etap szkolny) zgodnym z jego zainteresowaniami związanymi z przedmiotami matematycznymi, przyrodniczymi, informatycznymi lub językami obcymi – za każdy konkurs/olimpiadę maksymalnie 1 pkt. za etap szkolny lub powiatowy, 3 pkt. za etap okręgowy lub krajowy; zgodnie z zasadą, że w każdym z punktów (1)-(3) należy zdobyć co najmniej 1 punkt. 2. W przypadku, gdy liczba uczniów spełniających kryteria jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby o ocenach bardzo dobrych i celujących realizowanych w zakresie rozszerzonym.

V. Wypłata stypendium przyznanego w ramach projektu

§ 7

1. Stypendium będzie przekazywane uczniom na podstawie umowy zawartej z uczniem jeżeli jest pełnoletni albo z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia niepełnoletniego.

2. Kwota stypendium dla jednego ucznia wynosi 182,50 zł brutto za jeden miesiąc i wypłacana będzie maksymalnie przez okres 10 miesięcy (łącznie nie więcej niż 1825 zł brutto na jednego ucznia) z przeznaczeniem na cele edukacyjne wymienione w § 7 ust. 4 i 5, przy czym po zakończeniu pierwszego semestru nastąpi weryfikacja osiągnięć ucznia, która może spowodować skrócenie okresu wypłaty stypendium zgodnie z § 8 Regulaminu.

3. Warunkiem wypłaty stypendium jest dostępność środków na ten cel na rachunku szkoły. 4. Weryfikacja osiągnięć ucznia ma na celu monitorowanie wykorzystywania stypendium na cele edukacyjne.

5. Katalog wydatków przeznaczonych na cele edukacyjne obejmuje w szczególności całościowe lub częściowe pokrycie kosztów:

1) zakwaterowania internacie,

2) dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej,

3) posiłków w ramach żywienia zbiorowego,

4) dostępu do Internetu,

5) zakupu pomocy naukowych, obejmujących m.in. podręczniki, słowniki, encyklopedie, lektury, atlasy, kalkulatory, sprzęt komputerowy, system operacyjny, oprogramowanie edukacyjne,

6) zakupu wyposażenia uczniowskiego - plecaków szkolnych, stroju gimnastycznego itp.,

7) zakupu wyposażenia pokoju naukowego ucznia, które wpłynie na poprawę jego warunków nauki (biurko, krzesło obrotowe, lampka biurowa, regał na książki),

8) dodatkowych kursów i egzaminów (w tym językowych),

9) wycieczek i wyjść organizowanych przez szkołę wynikających z programu nauczania,

10) ubezpieczenia wypadkowego oraz wpłat na radę rodziców,

§ 8

1. Zaprzestaje się wypłacania stypendium w drugim semestrze nauki w danym roku szkolnym, gdy stypendysty dotyczyć będzie co najmniej jeden z poniższych warunków:

1) środki ze stypendium zostaną wydatkowane na cele niezwiązane z edukacją,

2) złożenie oświadczenia o rezygnacji ze stypendium.

2. Zaprzestaje się wypłacania stypendium w trakcie trwania semestru, gdy stypendysta przestanie spełniać kryteria określone w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 2.

3. W miejsce stypendysty, któremu zaprzestano wypłacania stypendium wchodzi uczeń z listy rezerwowej z najwyższą liczbą punktów. Jednak wartość przyznanego mu stypendium nie może być wyższa niż kwota, jaka nie została wykorzystana przez stypendystę, w miejsce którego został wprowadzony ten uczeń.

VI. Postanowienia końcowe

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje komisja stypendialna.

office365

     Nasi Partnerzy

          CSSP-KoszalinLogo 41 BLSz

          policja b    straz graniczna

partnerzy spol inicKopia partnerzy spol inic

 

Licznik odwiedzin

1631171
Dzisiaj
W miesiącu
Wszystkich
332
18107
1631171

Twój IP: 18.207.240.35

Nasza lokalizacja

Joomla templates by Joomlashine